ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ปี 2566

วิดีโอสรุป

 

การเสวนาการจัดการความรู้ “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา”

จัดโดยฝ่ายจัดการความรู้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คลังความรู้